Skip to content Skip to goods category Skip to shopping cart Jump to navigation

papelote studio

Papelote studio je vývojové centrum papelote, jehož součástí je papírenská dílna a (foto)grafické studio. Vládne  v něm tvůrčí a svobodný duch, pro něhož je papír nekonečným zdrojem inspirace. Papelote studio je laboratoří nápadů, pokusů, myšlenek – je duší papelote.
Vedle vývoje značky a nových kolekcí papelote studio především nabízí jedinečná, na míru šitá řešení papírenských produktů. Příležitostně také pořádá workshopy, účastní se výstav a přednášek a věnuje se projektům, které se snaží rozproudit zájem o fenomén papíru, jeho význam a příběh a podpořit 
tak chuť dívat se na papír nově a tvořivě.
Při práci na zakázku je pro nás důležitý dialog, osobní přístup a důvěra. Klademe důraz na estetickou úroveň, kvalitu řemeslného zpracování a funkčnost. Naše výrobky jsou vyráběny v Čechách, z ekologicky šetrných materiálů.

Papelote studio is a development centre of papelote; it consists of a paper workshop and a (photo)graphic studio. Here, under the rule of a creative and free spirit, paper serves as an endless source of inspiration. Papelote studio is a laboratory of ideas, experiments, thoughts – it is the soul of papelote.

Apart from development of the brand and new collections, papelote studio, above all, offers unique, tailored stationery products. Occasionally, it also organizes workshops, participates in exhibitions and lectures and engages in projects that aim to enliven interest in paper, its value and its story and promote a new and creative vision of paper.

When designing a custom edition we stress the importance of a dialogue, personal approach and trust. We put great emphasis on aesthetical value, quality of production and functionality. Our products are made in the Czech Republic from environmentally friendly materials.

what do we do